Privatumo politika


PRIVATUMO POLITIKA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Ši Privatumo politika reglamentuoja elektroninės parduotuvės (toliau – komandashop.lt) ir jos pirkėjo (toliau – Pirkėjas) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1.2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasi komandashop.lt tvarko Pirkėjo asmens duomenis.

1.3. Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

1.4. Pirkti el.parduotuvėje komandashop.lt gali:

- visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

- nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

- juridiniai asmenys;

- visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS, SAUGOJIMAS

2.1. komandashop.lt gerbia kiekvieno Pirkėjo teisę į privatumą. Pirkėjo asmens duomenys renkami ir tvarkomi tam, kad:

- apdorotume Pirkėjų prekių užsakymus;

- išrašytume finansinius dokumentus;

- išspręstume problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

- įvykdytume kitus sutartinius įsipareigojimus.

2.2. Registracijos e-parduotuvėje metu Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

2.3. komandashop.lt gali statistiniais tikslais naudoti su Pirkėjo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

3. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALYMS

3.1. komandashop.lt pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims tik šio dokumento 2.1. punkte minimiems tikslams įgyvendinti.

3.2. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4. ASMENS DUOMENŲ PAKEITIMAS IR ATNAUJINIMAS

4.1. Pirkėjas turi teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

4.2. komandashop.lt privalo turėti išsamią ir atnaujintą informaciją apie Pirkėją, kad galėtume efektyviai vykdyti Pirkėjo užsakymus ir pageidavimus.

5. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

5.1. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos Pirkėjas savo noru pateikiate registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

6. TAISYKLIŲ KEITIMAS

6.1. komandashop.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti "Privatumo politiką" apie tai iš anksto nepranešdami Pirkėjui.

Užsiprenumeruodami, sutinkate gauti naujienlaiškius iš mūsų